Wednesday, December 19, 2018
   
Text Size
Login

Ιχνηλάτης - Περιβάλλον

Έλλειψη οράματος

Πώς έχουν "συλλάβει" την έννοια της ανάπτυξης, σε βάρος του περιβάλλοντος.

Στις Κοινωνικές Προσλαμβάνουσες της Κυβέρνησης η Περιβαλλοντική παράμετρος είναι ένα ακατανόητο θέμα.  Βλέπουν το Περιβάλλον σαν ένα χώρο Οικονομικής επέκτασης και όχι μόνον. Αυτό λέγεται κατ’αρχήν έλλειμμα Περιβαλλοντικής Παιδείας και οράματος.

Τη δυνατότητα πολεοδόμησης και εκμετάλλευσης δημόσιων ακινήτων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, συχνά εις βάρος του περιβάλλοντος, δίνουν στους υποψήφιους επενδυτές νέες τροπολογίες που κατατέθηκαν την Παρασκευή προς ψήφιση στη Βουλή.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ελαχιστοποιούνται πολεοδομικά και άλλα εμπόδια και ανοίγουν τον δρόμο για την αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ειδικότερα, δίνεται το πράσινο φως για πολεοδόμηση δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, δεν θα εφαρμόζονται διατάξεις οι οποίες αφορούν εισφορά σε γη και χρήμα, θα υπερισχύουν τα ΕΣΧΑΔΑ (τα fast track Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, επισπεύδονται οι απαλλοτριώσεις σε ακίνητα που βρίσκονται δίπλα στις προς αξιοποίηση δημόσιες εκτάσεις, παραχωρείται παραλία, αιγιαλός, ακόμη και οι προσχώσεις για 99 χρόνια.

Επιγραμματικά οι κυριότερες ρυθμίσεις:

- Εισάγεται νέα γενική κατηγορία χρήσεων γης το Παραθεριστικό - Τουριστικό Χωριό.

- Αρκεί μια κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Τουρισμού για να εγκριθεί η πολεοδόμηση δημοσίων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλων και ορίων οικισμών και τα οποία προορίζονται για χρήση παραθεριστικού - τουριστικού χωριού. Σήμερα για να εγκριθεί σχετική πολεοδόμηση απαιτείται Προεδρικό Διάταγμα. Η αλλαγή αυτή δεν αποκλείεται να εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης. Ο μέσος συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων θα φτάνει το 0,4%.

- Ο κύριος της παραπάνω επένδυσης (παραθεριστικό - τουριστικό χωριό) υποχρεούνται να διαθέσει την απαιτούμενη έκταση για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και εγκατάστασης. Ωστόσο, διατάξεις που αφορούν στην εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται.

- Κατά την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ για δημόσια εκτός σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ρυμοτομικά σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες μπορεί να εφαρμόζονται τα οικεία ΓΠΣ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) εφόσον συνάδουν με τον χωρικό προορισμό του ακινήτου και δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Εάν σε περισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδομικές ενότητες του εγκεκριμένου σχεδίου εφαρμόζονται διαφορετικού όροι και περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης εφαρμόζονται εκείνοι που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου.

- Επιτρέπεται η παραχώρηση στον επενδυτή της χρήσης για 99 χρόνια αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης καθώς και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση της επένδυσης.

- Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν και προσχώσεις θαλάσσιου χώρου αυτές θεωρούνται δημόσιο κτήμα και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται.

- Η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση πρέπει να μην εμποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουομένων στην παραλία και τον αιγιαλό εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης. Αποτελεί ζητούμενο ποιοι είναι οι λόγοι δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης που επιβάλλουν την απαγόρευση πρόσβασης στον αιγιαλό πολιτών αλλά επιτρέπουν μια επένδυση.

- Δίνεται απευθείας δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων σε επενδυτές που αξιοποιούν δημόσια ακίνητα ως ξενοδοχεία ή παραθεριστικά - τουριστικά χωριά.

- Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφόσον το …απαιτεί η επένδυση. Ειδικότερα, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ ή για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου.

- Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν δεν ανακαλούνται. Η ανάκληση επιτρέπεται εντός τριετίας από την απαλλοτρίωση μόνον αν έγινε για ακίνητα μη χρησιμοποιηθέντα.

- Επιτρέπεται ακόμη η απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ειδικώς (;) αιτιολογημένη απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών - Ανάπτυξης, Παιδείας - Πολιτισμού, Τουρισμού.

- Απαλλάσσει το δημόσιο από την τήρηση των προθεσμιών που ισχύουν για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων κτισμάτων.

- στο ΤΑΙΠΕΔ μπορούν πλέον να περιέλθουν και δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης και εκμετάλλευσης που κατά καιρούς έχουν συσταθεί υπέρ άλλων φορέων του δημοσίου.

- δεν θα μεταβιβάζονται στο Ταμείο μόνο δικαιώματα κυριότητας αλλά θα μπορούν να μεταβιβάζονται και άλλα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

- Στις δυνατότητες αξιοποίησης προστίθενται η σύσταση και μεταβίβαση ενοχικών δικαιωμάτων, καθώς και η σύσταση επικαρπίας επί δικαιώματος το οποίο έχει μεταβιβαστεί και περιέλθει στο Ταμείο χωρίς αντάλλαγμα. Για παράδειγμα, για μετοχές που δίνουν μέρισμα θα μπορεί το κράτος να κρατά την υψηλή κυριότητα και το μέρισμα να πηγαίνει στον επικαρπωτή όπως και άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα ψήφου κλπ. Επίσης, θα μπορεί να καρπώνεται τα ενοίκια ενός κτηρίου του δημοσίου που ενοικιάζεται.

- Το Ταμείο θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη μίσθωση του ίδιου του ακινήτου. Δηλαδή ένα κτήριο όπου στεγάζεται μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να πουληθεί και στη συνέχεια το κράτος να καταβάλλει ενοίκιο στον ιδιώτη. Για παράδειγμα στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει ήδη ένα έτοιμο «πακέτο» : το κτήριο του Κεράνη στη Θηβών το οποίο προορίζεται να στεγάσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

- Η επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο κτήμα είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και κληρονομητή καθ΄ όλη τη διάρκεια της.

- Στα θεματικά πάρκα, εμπορικά κέντρα και εγκαταστάσεις αναψυχής επιτρέπονται επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και αποθήκες.

- Ως περιοχή μελέτης για τα ΕΣΧΑΔΑ προσδιορίζεται τουλάχιστον η οικεία δημοτική ενότητα. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον επενδυτή να μη μελετήσει τις ευρύτερες συνέπειες της επένδυσης σε μια περιοχή. Για παράδειγμα η κατασκευή ενός κόμβου σε μια παρθένα περιοχή μπορεί να μην έχει μόνο τοπικές επιπτώσεις.

 

 


 

Η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και η προσέλκυση επενδύσεων είναι τα ζητούμενα στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων, καταργείται το ανώτατο ποσοστό του 20% που μπορεί να κατέχει ιδιώτης σε δημόσιες εταιρείες κοινής ωφελείας (ΔΕΚΟ), όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΔΕΗ, ο ΟΠΑΠ, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, τα ΕΛΤΑ, αλλά και όλοι οι λιμένες.

Την ίδια στιγμή, προβλέπεται η αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ γίνεται εισήγηση μίας νέας κατηγορίας τουριστικών επενδύσεων με τίτλο «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και σε εκτός σχεδίου ακίνητα.

Παράλληλα, δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα εκμετάλλευσης του αιγιαλού και της παραλίας που βρίσκονται μπροστά από την επένδυση, ενώ προβλέπονται και αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με ταχύτατες διαδικασίες, κατά τα πρότυπα των Ολυμπιακών έργων.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία ενιαίου μητρώου ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

 

 

Δόθηκε το πράσινο φως για επέκταση του ελέγχου στον Ειδικό Φορέα Δασών

 xatzhgakis.jpg - 45.55 Kb birbili.jpg - 7.34 Kb

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών μάς κοινοποίησε ένα εξαιρετικά επείγον έγγραφο της, με το οποίο ανατίθεται, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε Οικονομικό Επιθεωρητή, η επέκταση του ελέγχου για τον Ειδικό Φορέα Δασών και για τα δύο επόμενα χρόνια, δηλαδή για τα έτη 2009 και 2010. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο πρώτος έλεγχος... 

Read more: Δόθηκε το πράσινο φως για επέκταση του ελέγχου στον Ειδικό Φορέα Δασών

 

Η ευκαιρία των Βουλευτών για κάθαρση

Ψάχνοντας στο Κοινοβούλιο, για τις ενέργειες που έχουν γίνει, από την Βουλή, σχετικά με τις καταθέσεις των Ελλήνων Βουλευτών στις Ελβετικές Τράπεζες, ανακαλύψαμε, παρεπιπτόντως, ότι η υπόθεση του Ειδικού Φορέα Δασών δεν έχει παραγραφεί ακόμα, παρά τις...

Read more: Η ευκαιρία των Βουλευτών για κάθαρση

   

Περί Περιβαλλοντικής Παιδείας

Χρειάστηκε να αλλάξει Κυβέρνηση για να δημιουργηθεί Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πέρασε μια ολόκληρη Πενταετία, με μηδενικές σχεδόν επιδόσεις, σε ένα τόσο Κρίσιμο για τον Πλανήτη ζήτημα. Στις Κοινωνικές Προσλαμβάνουσες της Κυβέρνησης η Περιβαλλοντική παράμετρος είναι ένα ακατανόητο γι’ αυτήν θέμα.  Βλέπουν το Περιβάλλον σαν ένα χώρο Οικονομικής επέκτασης και όχι μόνον. Αυτό λέγεται κατ’αρχήν έλλειμμα Περιβαλλοντικής Παιδείας. Ένα πρόβλημα που έχει δώσει το δικαίωμα σε ύποπτους κύκλους να «φιλοξενούνται Ιδεολογικά» μέσα στα Κομματικά Κατεστημένα. Αυτό το σύστημα άθλιας συναλλαγής δεσμευόμαστε να το πολεμήσουμε. Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να λήξει αυτό το αλισβερίσι προώθησης συμφερόντων γύρω από το Περιβάλλον. Δεσμευόμαστε επίσης να φέρουμε λύσεις για το πολυσυζητημένο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Δασών και για να σταματήσει αυτή η καθημερινή απώλεια Δασικών εκτάσεων, με τα ανεξάντλητα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται, από τους κύκλους που προαναφέραμε.

 

Απειλείται ακόμα η Δημόσια Υγεία

21-11-12 η δίκη του Ασωπού

Από τις 19-10-2009 με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Ασωπού και της Ομάδας Κοινωνικής Εγρήγορσης και με δικηγόρο τον Μάριο Χαϊνταρλή Επίκουρο Καθηγητή Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 85 κάτοικοι των περιοχών Χαλκουτσίου, Σκάλας Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Δήλεσι έχουν προσφύγει στο ΣτΕ...

Read more: Απειλείται ακόμα η Δημόσια Υγεία

   

Page 4 of 5

Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος

Οι περισσότερες από τις εκτάσεις που παραχωρεί το Δημόσιο,είναι Εθνική περιουσία,σύμφωνα με την συνθήκη ανεξαρτησίας από τους Τούρκους και για την παραχώρηση της,απαιτείται η λαϊκή συναίνεση,με την διεξαγωγή Δημοψηφίσματος,όπως ορίζει το Σύνταγμα.

Ephemeris

Sagittarius
Sun in Sagittarius
17 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
13 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
11 day(s) old

ΕορτολογιοLogin Form